SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, PREVENIRE ABUZ, NEGLIJARE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;
– realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
– identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
– elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau prestații, în condițiile legii;
– asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
– asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;
– vizitează, periodic, la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații și urmăresc modul de utilizare a prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
– înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;
– urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;
– colaborează cu dgaspc sălaj în domeniul protecției copilului și transmit acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;
– urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local.

ACTE NECESARE :

– cerere tip
– cărți de identitate părinţi;
– certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere;
– certificat de căsătorie;
– certificat de deces (dacă este cazul);
– sentinţa civilă de divorţ, (dacă este cazul);
– adeverinţă de venituri ambii părinți (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
– declaraţiile părinţilor (dacă este cazul).

Notă: Pe lângă documentele menționate mai sus, pentru fiecare tip de anchetă socială mai sunt necesare următoarele acte :
Nr.crt Tipul de anchetă socială Acte necesare
1 Anchetă socială pentru divorț, exercitarea autorității părintești, stabilire locuință copil, program de vizită pentru minori, pensie de întreținere, ordin de protecție
2 Anchetă socială pentru copiii cu handicap sau care necesită încadrarea într-un grad de handicap - hotărâre
- certificat de încadrare în grad de handicap
- plan de recuperare
- acte medicale
3 Anchetă socială pentru asistenţi maternali profesionişti – reînnoire atestat - hotărârea de plasament
- cazier judiciar
- adeverință medicală
- aviz psihologic
4 Anchetă socială pentru stabilirea adopției - acte medicale
- cazier judiciar
- aviz psihologic
5 Anchetă socială pentru copiii care solicită obținerea certificatului orientare şcolară - hotărâre
- certificat de încadrare în grad de handicap
- plan de recuperare (dacă este cazul)
- acte medicale
- fisa psihopedagogică
6 Anchetă socială pentru obținerea unui calculator conform Legea 279/2004
7 Anchetă socială pentru obținerea bursei medicale - acte medicale
8 Anchetă socială pentru obţinerea bursei sociale
9 Anchetă socială pentru obținerea de rechizite școlare
10 Anchetă socială pentru obținerea bursei de orfan - certificat deces
11 Anchetă socială pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinți
12 Anchetă socială pentru stabilirea măsurii de plasament pentru minor
13 Anchetă socială pentru reintegrarea în familie a copilului pentru care a fost instituită măsură de protecție specială
14 Anchetă socială pentru mamă minoră
15 Anchetă socială necesară învoirii în familie a copilului pentru care a fost instituită măsură de protecție specială
16 Anchetă socială pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal ( evaluare/reevaluare)
17 Rapoarte de evaluare pentru copiii ai căror părinţi pleacă/ sunt plecați la muncă în străinătate (delegarea autorității părintești) - cazier persoana pentru persoana în grija căreia va rămâne copilul
- adeverință medicală pentru persoana în grija căreia va rămâne copilul
18 Anchetă socială pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile sanitare (Maternitate sau Pediatrie)
19 Anchetă socială pentru în vederea scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. - copie cartea de identitate a vehiculului
- copie certificatul de înmatriculare
- copie permis de conducere
20 Anchetă socială pentru includerea minorului în Centru de zi
21 Anchetă socială- căsătorie minori - declarații părinți
- adeverințe medicale
22 Anchetă socială pentru instituirea măsurii de tutelă pentru minor - certificat de deces părinți
- adeverință medicală - tutore
- cazier judiciar - tutore
- certificat de naștere minor
- act de identitate tutore
- certificat de naștere tutore
- certificat de căsătorie tutore
- extras cf a imobilului în care locuiește tutorele
- adeverință de venit tutore
23 Cerere pentru instituirea măsurii de tutelă pentru minor către instanța de judecată (autosesizare) - certificat de deces părinți
- adeverință medicală - tutore
- cazier judiciar - tutore
- certificat de naștere minor
- act de identitate tutore
- certificat de naștere tutore
- certificat de căsătorie tutore
- extras cf a imobilului în care locuiește tutorele
- adeverință de venit tutore
- ancheta socială
24 Referat- dispoziție pentru numirea curatorului pentru minor - certificat de deces părinte
- cărți de identitate soț/soție supraviețuitoare
- certificate naștere minori
- carte de identitate curator
- acte doveditoare ale bunurilor moștenite (extras de carte funciară, actele mașinii, acte cu privire la pensia privată).