BIROU ALOCAȚII - INDEMNIZAȚII PENTRU COPII ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE RISC

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– Informează și consiliază beneficiarii cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite precum și documentele ce trebuie depuse la dosarul de fond în vederea obținerii următoarelor drepturi:
◦ alocație de stat pentru copii;
◦ indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
◦ stimulent de inserție, supliment la indemnizație;
◦ sprijin lunar și ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă.

– verifică, instrumentează si soluționează dosarele privind, acordarea drepturilor.
– întocmește lunar anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității, intervine în situații de risc și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestora;
– efectuează anchete sociale la solicitarea diferitelor instituții: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Primării, Judecătorii, Tribunale și Inspectorate de Poliție etc.;
– colaborează cu A.J.P.I.S Sălaj prin predarea dosarelor și documentelor necesare puneri în plata a drepturilor solicitate, cu respectarea termenelor legale.

ACTE NECESARE :

Pentru solicitarea alocației de stat pentru copii :

– cerere tip D.A.S Zalău;
– acte de identitate părinți (copie);
– certificat naștere copil (copie);
– certificat de căsătorie/sentință de divorț, după caz (copie);
– livret de familie (copie);
– declarație/acord prelucrare date cu caracter personal ale tuturor membrilor familiei;
– extras de cont pe numele reprezentantului legal care solicită alocația de stat;
– dosar plic.

ACTE NECESARE :

Pentru solicitarea alocației de stat pentru copiii născuți în străinătate, într-unul dintre statele membre ale U.E. :

– cerere tip D.A.S Zalău;
– acte de identitate reprezentanți legali-mama, tata (copie)
– certificat naștere/carte de identitate copil pentru care se solicită alocația de stat (copie);
– certificat de căsătorie/sentință de divorț, după caz, (copie);
– livret de familie (copie);
– adeverință grădiniță/școală (dacă copilul frecventează o formă de învățământ organizata in Romania);
– adeverință de venit eliberata de Administrația Financiara pentru persoanele care desfășoară activități independente in Romania;
– stagii de cotizare de la Casa Județeană de Pensii pentru părinții care lucrează cu contract de munca in Romania;
– act oficial din care să reiasă adresa exactă de reședință si codul de identificare din acea țara după caz: act de identitate străinătate, codice fiscal, certificat de înregistrare, N.I.E, etc. (copie);
– negație (document oficial eliberat de către autoritățile competente/serviciile sociale de pe teritoriul statului membru al U.E. unde a locuit familia, din care să reiasă faptul că a fost solicitată alocația de stat pentru copii dar solicitarea a fost respinsă);
– dacă s-a beneficiat de alocație de stat de pe teritoriul unui alt stat membru al U.E, familia prezintă dovada încetării dreptului sau/și dă o declarație pe propria răspundere din care să reiasă motivul și data la care a încetat dreptul.
– declarație/acord prelucrare date cu caracter personal ale tuturor membrilor familiei;
– extras de cont pe numele reprezentantului legal care solicită alocația de stat;
– dosar plic.

NOTĂ!

– toate documentele/înscrisurile care sunt redactate într-o altă limbă decât cea română vor fi traduse;
– dosarul în vederea solicitării alocației de stat pentru copii poate fi depus de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului (mamă, tată)sau de către o persoană împuternicită printr-o procură notarială.
– dacă dosarul pentru solicitarea alocației de stat pentru copii este depus de către o persoană împuternicită, aceasta va depune și o copie a actului de identitate la dosarul de fond.

Pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor, pentru plata serviciilor oferite de bonă :

– cerere tip D.A.S Zalău;
– acte de identitate ambii părinți (copie);
– certificate naștere copii (copie);
– certificat de căsătorie (copie);
– livret de familie (copie);
– adeverință privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de către membrii familiei, eliberată de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege;
– adeverință de la Primăria municipiului Zalău, Serviciul Impuneri Încasări Persoane Fizice/Juridice cu plata la zi, pentru bunurile pe care le dețin în proprietate;
– declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul ca, copilul nu este înscris la creșa/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului Zalău, în urma unei solicitări depuse în acest sens, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță sau din alte motive;
– declarație/acord prelucrare date cu caracter personal;
– alte documente în funcție de situația în care se afla solicitantul;
– extras de cont (opțional);
– dosar plic;
– copie carte de identitate bona;
– documentul în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art.7 din Legea 167/2014, diploma, certificat privind formarea profesionala a adulților sau un alt titlu de bona recunoscute ori echivalate in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (copie);
– adeverință AJOFM pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrați în evidențele AJOFM.

NOTĂ!

– acest ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșa/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșa/grădiniță.

Pentru concediu și indemnizație pentru creșterea copilului :

– cerere tip – DAS (Anexa nr. 1);
– acte (copie):
◦ acte de identitate ambii părinţi;
◦ certificate de naştere copii (pentru toți copiii aflați în întreținerea familiei);
◦ certificat de căsătorie,
◦ livret de familie (actualizat);
– concediu medical ultimul (copie) – dacă solicitantul de drept a beneficiat de concediu pre și post natal;
– cerere făcute către angajator (copie), pentru acordarea concediului de îngrijire a copilului/stimulent de inserție începând cu data de __________(următoarea zi după terminarea întregului concediu post-natal/următoarea zi după naşterea copilului/ziua suspendării activităţii independente – după caz), înregistrată, aprobată si certificată cu originalul;
– cerere către A.J.P.I.S – Sălaj, pentru acordarea concediului de îngrijire a copilului/stimulent de inserție începând cu data de __________(următoarea zi după terminarea întregului concediu post-natal/următoarea zi după naşterea copilului/ziua suspendării activităţii independente – după caz);
– decizie/act adiţional/Dispoziție (după caz) de suspendare a contractului de muncă (original/certificat cu originalul);
– acte Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap (copie) – hotărâre, certificat, plan de recuperare;
– adeverință de venit tip (Anexa nr. 2, se completează de către angajator);
– adeverință școală/universitate care să ateste frecventarea formei de învățământ ,, curs la zi ” (pentru persoana care în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului a avut calitatea de elev/student/masterand/doctorand, formă de învățământ ,, curs la zi ”);
– documente constituire P.F.A, I.I, C.M.I, A.F etc. (copie) – pentru persoanele care desfășoară activități independente;
– adeverinţă de la C.A.S din care să reiasă că solicitantul a beneficiat/nu a beneficiat de concediu pre şi post-natal (după caz);
– dovada suspendării activităţii independente;
– declarația unică;
– adeverinţă de venit eliberată de A.N.A.F, pentru anul 2021-2022, pentru ambii părinţi;
– declaraţie pe propria răspundere a partenerului (în cazul în care acesta nu a realizat venituri și nu îndeplinește condițiile de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului);
– adeverința din care să reiasă faptul că celălalt părinte este salariat de la data de _________ și nu a solicitat acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție conform O.U.G 111/2010 (doar în cazul partenerilor care beneficiază de statut special, respectiv, sunt angajați în cadrul M.A.I, M.A.P.N etc.);
– angajament de plată (completat cu datele personale ale solicitantului) – tip;
– declarație/acord prelucrare date cu caracter personal (ambii parteneri) – tip;
– extras de cont bancar pe numele solicitantului de drept (opţional, doar dacă plata se dorește a fi făcută într-un cont bancar);
– dosar plic.

NOTĂ!

– în cazul persoanei îndreptăţite care are calitatea de salariat şi care se întoarce la activitatea profesională pentru a obţine stimulentul de inserţie, aceasta are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
– persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

– dacă activitatea profesională la locul de muncă este reluată cu cel puțin trei luni, înainte ca copilul să împlinească vârsta de 2 ani respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului, la cerere, are dreptul la un stimulent de inserție lunar până la împlinirea copilului a vârstei de 3 ani respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, cu condiția ca cererea însoțită de acte doveditoare să se depună la D.A.S Zalău în termen de 30 zile calendaristice de la data reluării activității. În această situație nu se mai ține cont de luna celuilalt părinte.

LUNA CELUILALT PĂRINTE – pentru intrarea în concediu de îngrijire a copilului a celuilalt părinte care îndeplinește și el condițiile de acordare a acestuia, cererea însoțită de documentele doveditoare se depune la D.A.S Zalău până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Pentru stimulent de inserție :

– cerere tip – D.A.S. Zalău (Anexa 1)
– copii xerox:
◦ C.I/B.I/C.P reprezentanți legali;
◦ certificat de naștere copil;
◦ certificat de căsătorie/sentință divorț/certificat de deces (după caz);
◦ livret de familie/declarație componență familială (după caz).
– cerere către A.J.P.I.S. Sălaj pentru acordarea stimulentului de inserție;
– adeverință tip angajator/copie documente reluare activitate independentă (după caz), însoțite de declarația unică depusă la A.N.A.F. (din care să rezulte data începerii activității));
– angajament de plată – D.A.S Zalău;
– declarație acord prelucrare date cu caracter personal;
– extras de cont (pe numele solicitantului de drept);
– dosar plic.

Termen depunere dosar: 30 zile calendaristice de la data reluării activității profesionale.

Formularele necesare solicitării drepturilor sunt :
– cereri tip – 2 buc
– adeverință de venit tip – 1 buc
– adeverință reluare raport de munca – 1 buc
– declarație/acord prelucrare date cu caracter personal.