COMPARTIMENT MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– colectează, prelucrează, centralizează și sintetizează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați, respectiv serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;
– întocmește situații statistice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale, la solicitare) referitoare la situația copiilor si adulților aflați în dificultate, precum și indicatori în domeniul incluziunii sociale;
– centralizează documentele pe baza cărora redactează raportul anual privind activitatea Direcției de Asistență Socială;
– colectează informaţii relevante, realizează studii de diagnoză şi prognoze sociale locale, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile;
– întocmește proiecte de decizii de director, dispoziții de primar, referate de aprobare, proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate cu privire la activitatea compartimentului;
– întocmește dosare de acreditare / reacreditare / licențiere a serviciilor sociale care funcționează în cadrul DAS;
– ține evidența acreditărilor obținute în instituție și inițiază procedura de acreditare / reacreditare / licențiere a seviiilor sociale;
– creează și actualizează baza de date cu instituțiile, fundațiile și asociațiile de pe plan local care activează în domeniul social, informează conducerea instituției în legătură cu situația licențierii de noi servicii sociale, asigură legătura cu aceste organizații;
– realizează studii și analize sociologice, pe eșantioane reprezentative, pe diferite tematici sociale locale, în colaborare cu serviciile și compartimentele din cadrul instituției;
– monitorizează și evaluează periodic îndeplinirea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în cadrul instituției;
– sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;
– realizează materiale informative pentru pagina de internet a instituției, actualizarea acestora;
– asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei specifice în vigoare;

DOCUMENTE SCIM :

– Proceduri documentate
– Program de dezvoltare SCIM
– Rapoarte și situații
– Alte documente.