COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– întocmeşte bugetul de cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Zalău;
– efectuează angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor Direcţiei de Asistenţă Socială și ține evidența angajamentelor bugetare și legale;
– întocmeşte documentele de plată a tuturor cheltuielilor de personal și de funcționare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte modul de decontare, asigurând încadrarea corectă a fiecărei cheltuieli pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare și în limitele bugetului aprobat;
– organizează cel puţin o dată pe an inventarierea bunurilor pe care le are în patrimoniu;
– organizează operaţiunile cu numerar prin casieria unităţii;
– asigură existența tuturor documentelor justificative în vederea plăţilor prin casierie, si întocmește dispoziţii de plată ;
– răspunde de întocmirea corectă a gestiunii bunurilor materiale, și de gestionarea disponibilităţilor băneşti;
– înaintează propuneri de virări de credite către Primăria Municipiului Zalău;
– răspunde de modul de organizare a controlului financiar preventiv propriu în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în conformitate cu Ordonanța nr. 119/1999 republicată și actualizată;
– organizează şi conduce evidenţa contabilă a Direcţiei de Asistenţă Socială în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,
– întocmește lunar, trimestrial și anual balanța de verificare și situațiile financiare aferente și le transmite electronic prin sistemul național de raportare FOREXEBUG către Ministerul Finanțelor;
– efectuează plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, a ajutoarelor de urgenţă, a salariilor personalului de specialitate şi asistenţilor personali precum și plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap;
– efectuează verificarea documentațiilor asociațiilor și fundațiilor și întocmește raportul financiar de acordare a subvenției.