LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC ȘI LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE - GESTIONATE DE INSTITUȚIE

Direcția de Asistență Socială Zalău

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

– Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituției;
– Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor instituției, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
– Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituției, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
– Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
– Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice;
– Raportul anual cu privire la activitatea Instituției;
– Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției;
– Regulamentul intern al Direcției de Asistență Socială Zalău ;
– Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituției şi bilanţul contabil;
– Buletine informative, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
– Declaraţii de avere;
– Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

LISTA DOCUMENTELOR GESTIONATE DE INSTITUȚIE

– Acte normative;
– Borderouri de expediere corespondenţă;
– Borderouri speciale pentru plata drepturilor;
– Carta de audit intern;
– Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă;
– Codul de conduită specific domeniului de activitate;
– Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice);
– Condică de prezenţă;
– Chestionare;
– Decizii emise de directorul executiv;
– Decizii privind stabilirea drepturilor;
– Decizii privind stabilirea debitelor;
– Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziţii publice;
– Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuție cheltuieli;
– Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
– Dosare de achiziţie publică;
– Dosare profesionale;
– Dosare de audit public intern;
– Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată;
– Documentaţie de prevenire a accidentelor de muncă PSI, SSM;
– Documentaţia privind reprezentarea în instanţă;
– Formulare specifice domeniului de activitate;
– Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.);
– Metodologii de lucru, norme interne;
– Petiţii;
– Planuri multianuale şi anuale de audit;
– Procese verbale de control, note de constatare;
– Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru;
– Programe şi strategii în domeniu;
– Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern / Managerial;
– Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice;
– Rapoarte şi analize;
– Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media;
– Referate;
– Registre de evidenţă;
– Registre intrare – ieşire corespondenţă;
– Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată;
– Regulamentul intern;
– Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
– Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente;
– Situaţii periodice privind domeniul de activitate;
– Statele de funcţii.