COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– întocmește strategia anuală de achiziții publice;
– întocmeşte Planul Anual al Achiziţiilor Publice şi îl actualizează ori de cate ori este nevoie;
– elaborează documentația de atribuire în cadrul procesului de achiziție;
– întocmeşte anunţurile de participare şi le transmite spre publicare la S.E.A.P. şi urmăreşte respectarea termenelor de organizare a procedurilor de achiziție în concordanţă cu prevederile legale;
– răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale privind achiziţia de bunuri, servicii și lucrări;
– efectuează calculele estimative ale valorii achiziției pentru încadrarea în pragurile valorice stabilite de lege precum și în limita creditelor bugetare aprobate;
– procedează la consultarea pieței în vederea achiziției directe când criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”;
– personalul din cadrul serviciului participă la evaluarea ofertelor tehnice și financiare din cadrul procedurilor de atribuire;
– întocmește note justificative în vederea efectuării achizițiilor;
– întocmeşte contractele de achiziție a bunurilor, serviciilor, lucrărilor necesare desfășurării activității din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;
– întocmește şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
– urmărește respectarea clauzelor contractuale pentru contractele de achiziții aflate in derulare;
– raportează periodic în conformitate cu legislaţia în vigoare situaţia achiziţiilor publice.