COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– întocmește documentele necesare privind modificarea structurii organizatorice a DAS, actualizarea Organigramei, a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform legislației în vigoare;
– face propuneri pentru întocmirea proiectului de buget cu privire la cheltuielile de personal;
– înaintează documentațiile întocmite spre avizare Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și ulterior spre aprobare, Consiliului Local;
– urmărește realizarea aplicării corecte a prevederilor legale privind: încadrarea/numirea/stabilirea salariilor/modificarea raporturilor de serviciu/muncă;
– coordonează și monitorizează procesul de întocmire a fişelor de post în colaborare cu şefii de compartiment/birou/serviciu; gestionează fișele de post și le arhivează;
– coordonează şi monitorizează procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale salariaților din cadrul instituției;
– verifică pontajele lunare întocmite de șefii de servicii/birouri din instituție;
– întocmește pontajul lunar pentru asistenții personali;
– organizează şi gestionează resursele umane, funcțiile publice, funcționarii publici, sens în care colaborează direct cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
– gestionează Portalul de management privind evidența funcțiilor publice – ANFP;
– actualizează Registrul de evidență al salariaților;
– asigură printr-un contract încheiat, cu respectarea prevederilor legale, a activitatea de medicină a muncii, în vederea efectuării periodice a controlului medical la nivelul întregului personal angajat al DAS;
– pune în aplicare hotărârile Consiliului Local din domeniul propriu de activitate;
– organizează activitatea în vederea întocmirii și/sau actualizării declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, a declarațiilor personale de către tot personalul și gestiunea acestor documente;
– îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Asistență și îngrijiri la domiciliu- asistenți personali

ATRIBUȚII :
– gestionare dosare personale asistenți personali;
– întocmire și gestionare contracte de muncă și acte adiționale pentru asistenții personali (angajări, prelungiri și încetări de activitate);
– evidență și actualizare lunară a registrului de evidență al asistenților personali și transmiterea în format electronic (revisal), la inspecția muncii a tuturor modificărilor în ceea ce privește contractele individuale de muncă;
– actualizare lunară baza de date privind asistenții personali (scadențar) precum și evidența asistenților personali planificați pentru cursuri de perfecționare;
– raportarea lunară la dgaspc a fluxului de personal angajat (intrări-ieșiri);
– întocmire fișe de post pentru asistenții personali;
– întocmire răspunsuri la petiții, solicitări, înregistrare pe lista de așteptare;
– elaborare și fundamentarea bugetului de cheltuieli pentru asistenții personali;
– stabilirea salariilor pentru asistenții personali, precum și a modificărilor de gradații;
– evidența concediilor de odihnă ale asistenților personali;
– întocmirea pontajelor pentru asistenții personali.