COMPARTIMENT JURIDIC

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– colaborează şi acordă consultanţă juridică tuturor compartimentelor din cadrul Direcţiei de Asistenta Socială, precum şi persoanelor fizice beneficiare ale serviciilor DAS;
– întocmeşte contracte de servicii, furnizare, lucrări sau orice alte acte cu caracter juridic, în legătură cu activitatea instituţiei – orice fel de modele de contracte, în funcţiei de raporturile contractuale ale DAS;
– reprezintă interesele instituţiei în instanţele judecătoreşti, ori în faţă oricăror autorităţi, precum şi în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice pe baza delegaţiei emisă de Directorul executiv;
– întocmește dosarele şi înaintează acţiunile judecătoreşti pentru recuperarea sumelor restante;
– asistă la redactarea, verificarea şi semnarea contractelor de întreţinere a persoanelor vârstnice, conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare, la solicitarea notarilor publici sau a părţilor contractului de întreţinere;

ACTE NECESARE :

Pentru asistarea persoanei vârstnice la Notariat pentru încheierea unui act juridic de întrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale:

– cerere (din partea persoanei vârstnice) care să cuprindă datele de identificare ale persoanei vârstnice şi ale persoanei întreţinătoare, notarul la care se va încheia actul şi tipul actului care urmează a se încheia (cerere – tip);
– copie act de identitate persoană vârstnică;
– certificat de deces soț/soție, după caz;
– copie talon pensie;
– copie act de proprietate a locuinţei (unde este cazul şi a actului de moştenire şi a tuturor actelor care atestă proprietatea locuinţei – extras de carte funciară);
– certificat medical/adeverinţă medicală pentru persoana vârstnică din care rezultă că are discernământ şi poate încheia acte juridice;
– declaraţie din partea persoanei care urmează să preia în întreţinere şi îngrijire persoana vârstnică;
– adeverinţe de venit pentru beneficiarul contractului de întreţinere (întreţinător);
– copie act de identitate al întreţinătorului/fotocopie hotărâre de divorţ definitivă, după caz.