Centrul de zi pentru copii aflați în risc

de separare de părinți

Serviciul social „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți”, cod serviciu social 8891 CZ-C-II, este înfiinţat şi administrat de către Direcția de Asistență Socială Zalău.

Scopul serviciului social „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” este sprijinirea educațională și materială a copiilor proveniți din familii defavorizate din municipiul Zalău.

Serviciile acordate în cadrul centrului de zi sunt: consiliere socială, activități educative și recreative, sprijin material prin hrană caldă și asistență medicală primară.

ATRIBUȚII :

– asigură furnizarea serviciilor sociale de tip sprijin educațional (activități educativ-recreative) și sprijin material;
– asigură informare și consiliere socială părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;
– identifică beneficiari aflați în situații de dificultate din comunitate și colaborează cu unitățile școlare din comunitate;
– întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii;
– dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;
– instituie măsuri de prevenire şi combatere a riscului de abandon școlar.

ACTE NECESARE :

– cerere de admitere în centru, completată de părinte/reprezentantul legal al copilului;
– C.I. ale părinţilor/reprezentanţilor legali (copie);
– certificat de naştere/C.I. copil (copie);
– certificat de căsătorie/hotărâre de divorț părinți/copie certificat deces (copie);
– declaraţie pe proprie răspundere cu privire la domiciliul în fapt atunci cand este diferit de domiciliul legal (unde este cazul);
– adeverinţă de venit părinţi;
– adeverinţă de la Administratia Financiară dacă părinții/părintele nu lucrează (unde este cazul);
– cupon ajutor social (unde este cazul);
– cupoane alocaţie copii;
– cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul).