SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SERVICII SOCIALE, PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– informarea și consilierea potențialilor beneficiari cu privire la prestațiile sociale pentru adulți de care pot beneficia;
– furnizarea de informații privind întocmirea de anchete sociale în vederea evaluării socio-economice a situației solicitantului de drept pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare / menținere în plata a prestațiilor sociale pentru:
– Venitul Minim de Incluziune;
– ajutor pentru încălzirea locuinței;
– tichete sociale pentru copii preșcolari;
– cantina de ajutor social.

*Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen legal de la data la care a intervenit modificarea.

ACTE NECESARE

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE :

– Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant însoțită de acte doveditoare;
– Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;
– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– Declaraţia pe propria răspundere;
– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
– Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
– Certificat de naştere pentru fiecare copil;
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
– Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani.

Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului:

– contractul privind deținerea imobilului în care locuiesc;
– facturi privind sursele de energie folosite;
– certificatul de căsătorie;
– hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii;
– hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
– hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
– hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
– actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

TICHETE SOCIALE PRIVIND STIMULAREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR :

Stimulentul educațional sub formă de tichet social se acordă:
din oficiu: “copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune”
pe bază de cerere „copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului”, pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, „dacă veniturile pe persoană nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei”.

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI :

– cerere si declarație pe proprie răspundere (TIP ) completata si semnata;
– actele de identitate ale întregii familiei (original și copie);
– după caz acte doveditoare: certificat căsătorie, sentință divorț, certificat deces;
– documente care atestă calitatea de proprietar sau chiriaș;
– documente care atestă venitul pe luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei;
– certificat înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);
– adeverințe eliberate de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– factura furnizor încălzire/supliment.

*După caz se va depune la cerere copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului.

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI :

– cerere si declarație pe proprie răspundere (TIP ) completata si semnata;
– actele de identitate ale întregii familiei (original și copie);
– după caz acte doveditoare: certificat căsătorie, sentință divorț, certificat deces;
– documente care atestă calitatea de proprietar sau chiriaș;
– documente care atestă venitul pe luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei;
– certificat înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);
– adeverințe eliberate de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– factura furnizor încălzire/supliment.

*După caz se va depune la cerere copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL :

– cerere – tip;
– acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie);
– livret familie (copie);
– după caz certificat căsătorie (copie), sentință divorț (copie), certificat deces (copie);
– documente care atestă venitul familiei;
– adeverință de venit eliberată de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– adeverință medicală de la medicul de familie;
– certificat de încadrare în grad de handicap (copie) dacă este cazul;
– adeverință de elev pentru școlari.