DASC ZALAU


COMPARTIMENTE


NOUTATI

DISTRIBUIRE PACHETE UE
PUNCTE DE HIDRATARE ȘI PRIM AJUTOR ÎN ZILELE DE CANICULĂ
O șansă pentru vârstnici

COMUNICATE


ARHIVA

COMPARTIMENT JURIDIC


 • Apără drepturile și interesele legitime ale instituției publice în conformitate cu Constituția și legile țării;
 • Asigură reprezentarea intereselor instituției în raporturile acesteia cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;
 • În exercitarea atribuțiilor, întocmește actele juridice în interesul instituției;
 • Întocmește adresele de răspuns, potrivit competențelor la solicitarea persoanelor interesate, a instanței de judecată, poliție sau spitale;
 • Asigură consilierea și asistarea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce le aparțin, în scopul îngrijirii și întreținerii acestora;
 • Sprijinirea persoanei vârstnice în cazul neexecutării obligației de întreținere și de îngrijire de către debitorul obligației, prin efectuarea anchetei sociale și propunerea măsurilor care se impun pentru executarea legală a dispozițiilor înscrise în actul juridic, instituția putând solicita în instanță- în nume propriu și în interesul persoanei întreținute, rezilierea contractului de întreținere;
 • Instrumentarea dosarelor care au ca obiect apărarea intereselor minorilor: instituirea curatelei pentru dezbaterea moștenirii, încheierea actelor de dispoziție, sesizarea instanței de judecată în vederea instituirii tutelei în cazul minorilor lipsiți de ocrotirea părintească;
 • Întocmirea inventarului bunurilor minorului față de care s-a instituit măsura tutelei și supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului;
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare la domiciliul minorului și întocmirea rapoartelor trimestriale cu privire la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a minorilor pentru care s-a instituit tutela și transmiterea rapoartelor către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială;
 • Efectuarea inventarierii bunurilor persoanelor puse sub interdicție judecătorească precum și supravegherea modului în care tutorele își îndeplinește sarcinile cu privire la administrarea bunurilor și îngrijirea acestor persoane;
 • Colaborează cu serviciile și compartimentele din cadrul instituției ;
 • Informarea și consilierea departamentelor din cadrul instituției cu privire la legislația aplicabilă în activitatea desfășurată și modificările legislative intervenite;

 • Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2000 ;
 • Lege 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Lege 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 • Lege 287 din 17 iulie 2009 actualizata privind Codul civil;
 • Lege nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Lege nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea OUG nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Lege nr.134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Legislația specială din domeniul asistenței sociale- aplicabilă birourilor și compartimentelor din cadrul instituției;